QR Code 04500-00125
code number: 04500-00125
روغن گیربکس موبیسا  ATF FZ  با روغن پایه تمام سینتتیک Fully Synthetic و مخصوص گیربکسهای 6 سرعته مزدا مدلهای SKYACTIV  تولید شده است.
تکنولوژی اسکای اکتیو مزدا ، تکنولوژی بهینه سازی موتورها و گیربکسهای خودروهای مزدا میباشد که در موتورهای مزدا از طریق متراکم کردن سوخت انجام میشود
برای موتورهای SKYATCIV مزدا حتما باید از بنزین با کیفیت بالا استفاده نمایید و مصرف سوختهای معمولی، آسیبهای جبران ناپذیری به موتور خواهد زد .
رنگ ظاهری روغن گیربکس موبیساMOBISA ATF FZ در دمای اتاق به رنگ آبی Blue میباشد.
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500

ATF FZ

code number: 04500-00125
روغن گیربکس موبیسا  ATF FZ  با روغن پایه تمام سینتتیک Fully Synthetic و مخصوص گیربکسهای 6 سرعته مزدا مدلهای SKYACTIV  تولید شده است.
تکنولوژی اسکای اکتیو مزدا ، تکنولوژی بهینه سازی موتورها و گیربکسهای خودروهای مزدا میباشد که در موتورهای مزدا از طریق متراکم کردن سوخت انجام میشود
برای موتورهای SKYATCIV مزدا حتما باید از بنزین با کیفیت بالا استفاده نمایید و مصرف سوختهای معمولی، آسیبهای جبران ناپذیری به موتور خواهد زد .
رنگ ظاهری روغن گیربکس موبیساMOBISA ATF FZ در دمای اتاق به رنگ آبی Blue میباشد.
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500