QR Code 04500-00155
code number: 04500-00155

روغن گیربکس ATF DSIH 6  با پایه فول سنتتیک و مواد افزودنی خاص به تولید رسیده.

این محصول با فرموله شده برای گیربکس های SSANG YONG می باشد

  • دارای سطح کیفیت   CALTEX 1712
  • دارای سطح کیفی و تاییدیه ATF 3292
  • DSI M78 6-Speed Kyron , Actyon
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500

ATF DSIH 6

code number: 04500-00155

روغن گیربکس ATF DSIH 6  با پایه فول سنتتیک و مواد افزودنی خاص به تولید رسیده.

این محصول با فرموله شده برای گیربکس های SSANG YONG می باشد

  • دارای سطح کیفیت   CALTEX 1712
  • دارای سطح کیفی و تاییدیه ATF 3292
  • DSI M78 6-Speed Kyron , Actyon
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500